Kurzy pre lodníkov

Základný bezpečnostný výcvik

Získaním prvej služobnej lodníckej knižky môžete odštartovať Vašu novú kariéru v oblasti riečnej osobnej a nákladnej lodnej dopravy.

Preto je základný bezpečnostný výcvik úplne prvý krok ktorý treba absolvovať…

kurz-sk-zakladny-bezpecnostny-vycvik
Prehrať video

Podrobnosti o kurze

Po ukončení základného bezpečnostného výcviku absolvent získa potvrdenie o absolvovaní Základného bezpečnostného výcviku, na základe ktorého mu Dopravný úrad Divíziou vnútrozemskej plavby vydá Služobnú lodnícku knižku.

Na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/2397 o uznávaní odborných klasifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby, ktorá bola do slovenského právneho prostredia implementovaná prostredníctvom Zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MDV SR č. 381/2021 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu po vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, musí záujemca o vydanie Služobnej lodníckej knižky absolvovať Základný bezpečnostný výcvik v poverenej organizácii Dopravným úradom Divízia vnútrozemskej plavby.

Online registrácia

Základný bezpečnostný výcvik

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte tento online formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

E-mail

romana.sipekova@tmlg.eu

Telefón

+421 948 303 305

Pre získanie prvej služobnej lodníckej knižky bolo ešte do konca roka 2022 potrebné doložiť žiadosť o vydanie prvej služobnej lodníckej knižky + lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti + fotku + kolok a Dopravný úrad , resp. v ČR SPS, Vám vydal Vašu prvú služobnú lodnícku knižku.

Po tejto celoeurópskej legislatívnej zmene, je k tomuto všetkému ešte potrebné úspešne absolvovať trojdňový , tzv. základný bezpečnostný výcvik.

Po úspešnom absolvovaní kurzu dostanete od nás certifikát, na základe ktorého Vám bude vydaná na Dopravnom úrade (SR) alebo SPS (ČR), prípadne v hociktorej krajine v rámci EU, ktorú si vyberiete, Vaša prvá služobná lodnícka knižka.

Získaním prvej služobnej lodníckej knižky môžete odštartovať Vašu novú kariéru v oblasti riečnej osobnej a nákladnej lodnej dopravy.

Preto je základný bezpečnostný výcvik úplne prvý krok, ktorý treba absolvovať…

Tieto zmeny sú zhrnuté v nasledovných vyhláškach:

Vyhláška č. 381/2021 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

Platnosť od: 22.10.2021
Účinnosť od: 01.05.2022

https://www.epi.sk/zz/2021-381#f5383538

Vyhláška č. 135/2022 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

Platnosť od: 21.04.2022

Účinnosť od: 01.05.2022

https://www.epi.sk/zz/2022-135

Kpt. Matúš Pohuba
Lektor SK
Mgr. Kpt. Bohumil Brych
Lektor CZ

Priebeh kurzu

Prvý deň:

 • 08:00 – 12:00 – teoretická časť
 • 12:00 – 13:00 – obedná prestávka
 • 13:00 – 16:00 – praktická časť
 

Druhý deň:

 • 08:00 – 17:00 – kurz prvej pomoci
 

Tretí deň:

 • 08:00 – 12:00 – BOZP školenie
 • 13:00 – 16:00 – opakovanie a záverečný test

Postup

 1. Vyberte si niektorý z termínov
  Vybraný termín je záväzný.
 2. Vyplňte on-line prihlášku
  Prihlásiť sa môžete aj telefonicky na čísle:
  Romana Šípeková +421 948 303 305
 3. Úhrada poplatku za kurz
  Úhradu je potrebné uskutočniť prevodom alebo v hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu.
 4. Absolvovanie kurzu – základný bezpečnostný výcvik
  Trvanie: 3dni
 5. Získate potvrdenie o absolvovaní kurzu
  Po úspešnom absolvovaní kurzu si môžete zažiadať o vydanie lodníckej knižky:
  Slovensko
  Dopravný úrad SR – DÚ
  plavba.nsat.sk
  Česko
  Státní plavební správa ČR – SPS
  plavebniurad.cz

Odporúčame tiež: